Scenography
“Casa Gifu II”

2017
atelier oï with Gifu Prefecture (JP)

Casa Gifu — The art of Seki
Presented during the Milan Design Week 2017 (IT)

casa gifu 2 milano 2017 03
casa gifu 2 milano 2017 04
casa gifu 2 milano 2017 05
casa gifu 2 milano 2017 06
casa gifu 2 milano 2017 07
casa gifu 2 milano 2017 08
casa gifu 2 milano 2017 09
casa gifu 2 milano 2017 10
casa gifu 2 milano 2017 11